Dataskyddsdirektivet och hur det förhåller sig till nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kurs: Fördjupad genomgång av Dataskyddsdirektivet och hur det förhåller sig till nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursbeskrivning

Datum11 juni 2018 - 12 juni 2018
Tid09.00-17.00
PlatsNarvavägen 12
Boka i min kalender


Dataskyddsdirektivet handlar om genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet. Det pågår just nu en utredning som senast den 1 april 2017 i ett delbetänkande, ska redovisa uppdraget, som dels tar upp frågan om en ny ramlagstiftning och dels belyser tillsynen inom direktivets tillämpningsområde. Från nya dataskyddsförordningens undantas bland annat personuppgiftsbehandling som utförs av behöriga myndigheter i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott eller verkställa straff, inkluderande skydd mot samt förebyggande av hot mot den allmänna säkerheten. En väl avvägd balans är nödvändig mellan skyddet för den personliga integriteten och samhällets krav på att brott förebyggs, beivras och förhindras.

Praktiska konsekvenser av och nyheter om Dataskyddsdirektivet

Inom det nya dataskyddsdirektivets hanterar rättsväsendet en stor mängd information som innebär behandling av personuppgifter. Ett antal författningar är i detta avseende av central betydelse. Det gäller polisdatalagen, lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, kustbevakningsdatalagen (2012:145), åklagardatalagen, domstolsdatalagen och lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

Vi erbjuder en utbildning som ger dig fördjupade insikter i vad det nya dataskyddsdirektivet kommer att innebära för konkreta förändringar för brottsbekämpande verksamheter i Sverige. 

Du får bland annat fördjupad kunskap om:

 • Direktivets tillämpningsområden och innehåll
 • Hur svensk rätt förhåller sig till direktivets förpliktelser
 • I vilka avseenden ny eller ändrad författningsreglering krävs för att Sverige ska leva upp till förpliktelserna

Dessa utbildningsdagar passar dig som arbetar direkt eller indirekt med brottsbekämpande verksamhet. Fördjupningen ingår som en del av vårt program Diplomerad Dataskyddsstrateg och fungerar även som en fristående utbildning.

Kursprogram

 • När ska den föreslagna Brottsdatalagen (BDL) vara tillämplig?
 • Hur ska BDL förhålla sig till GDPR, den föreslagna kompletterande Dataskyddslagen och verksamhetsspecifika lagar?
 • Vilka ska utgöra "behöriga myndigheter" enligt BDL och vilka andra organisationer kan omfattas?
 • Vilka viktiga begrepp och definitioner ska finnas i BDL?
 • Vad är rättslig grund respektive berättigat ändamål för behandling av personuppgifter enligt BDL och hur förhåller sig dessa till varandra?
 • För vilka nya (sekundära) ändamål får personuppgifter behandlas enligt BDL och vilken betydelse får finalitetsprincipen?
 • Vilka är den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt BDL?
 • Vilka är den registrerades rättigheter enligt BDL?
 • Vad ska gälla för anlitande av personuppgiftsbiträden och personuppgiftsbiträdesavtal enligt BDL?
 • Vilka är förutsättningarna för Dataskyddsombud enligt BDL?
 • Hur ser säkerhetskraven ut enligt BDL och vilka åtgärder ska/bör vidtas?
 • Vilka konsekvenser kan följa av åsidosättande av BDL - sanktionsavgifter, skadestånd?
 • Vad ska särskilt gälla enligt BDL vid behandling av personuppgifter utomlands, särskilt utanför EU/EES (tredje land)?

Diplomerad Dataskyddsstrateg

Kursen Praktiskt införande av Den Nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ingår som delkurs i Diplomerad Dataskyddsstrateg programmet. Läs mer om rabatter och delkurserna via bokningsknappen nedan. 

IFi erbjuder dig att bli Diplomerad Dataskyddsstrateg. Det är ett diplomeringsprogram som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt förbereda organisationen för införande av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Vår ambition är att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt se till att din verksamhet är compliant med den nya förordningen när den träder i kraft.

Utbildningarna fördjupar sig i genomgång av den allmänna dataskyddsförordningen, förberedande åtgärder, hur du hanterar personuppgifter, vilka konsekvenser nya förordningen få för IT- och informationssäkerhet och du får också lära dig mer om informationsskyldighet, personuppgiftsbiträdesavtal och undantagen. Vi säkrar din kompetens i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) genom våra utbildningar.

Bland föreläsarna

Björn Persson
Enteprenör
Conny Larsson
Advokat

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 13.950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

11-12 junBoka

Vi svarar dig under dagen!