Molntjänster - juridik, affär och säkerhet

Kurs: Molntjänster - Juridik, affär och säkerhet

Kursbeskrivning

Tid9:00 - 17:00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm


Boka kurs: Molntjänster Juridik, affär och säkerhet

Legala frågor avseend molntjänster [juridik]

Du får lära dig vilka de viktigaste juridiska frågeställningarna avseende molntjänster är, inklusive personuppgiftsfrågor, immateriella rättigheter, rätten till data och viss särlagstiftning. Vi diskuterar också de legala möjligheterna för myndigheter och kommuner att använda molntjänster. Vi lägger här fokus på dataskyddsförordningen och redovisar varför molntjänster kan innebära risker för den personliga integriteten och hur dessa risker kan hanteras. Vi behandlar också frågor om möjligheten att migrera existerande applikationer till molnet m.m.

Molntjänster och molntjänstaffären [affär]

Vi utgår från den s.k. NIST-definitionen av molntjänster. Du får lära dig grundläggande frågor att ställa för att få den kommersiella förståelse som behövs för att kunna förstå och värdera legala risker samt tolka och skriva bra molntjänstavtal.

Molntjänstavtalet [säkerhet]

Molntjänstavtalet ska hjälpa till att förverkliga de kommersiella målen med köpet eller försäljningen av molntjänster. Vi behandlar de viktigaste delarna i molntjänstavtalet utifrån både kundens och leverantörens perspektiv. Du får lära dig vilka krav som molntjänstavtalet måste uppfylla avseende personuppgifter och hur molntjänstkunder kan skriva avtal som hanterar risker avseende informationssäkerhet. Vi behandlar också Kammarkollegiets molntjänstavtal samt IT&Telekomföretagens avtal Cloud 2014.

Kursmål

Efter kursen ska du:

 • ha kännedom om och kunna hantera ett flertal juridiska och avtalsmässiga frågeställningar rörande molntjänster
 • känna till vad molntjänster är för något
 • kunna värdera hur molntjänster kan skapa värde för din organisation
 • känna till vilka som är de viktigaste legala och avtalsmässiga riskerna med molntjänster (för att detta värde inte erhålls?) och hur dessa risker kan hanteras
 • ha grundläggande förståelse för frågan om informationssäkerhet och molntjänster.

Målgrupp

Kursen Molntjänster - juridik, affär och säkerhet vänder sig till dig inom privat eller offentlig sektor som är IT-chef, IT-strateg, ekonomichef, jurist eller på annat sätt har ansvar för eller behöver ha förståelse om molntjänster och inte minst de juridiska frågorna rörande molntjänster.

Kursprogram

Vad är molntjänster för något?
Med utgångspunkt i det amerikanska standardiseringsorganet NIST:s definition behandlar vi fenomenet molntjänster utifrån ett antal olika perspektiv:

 • Vilka är de karaktäristiska egenskaperna för molntjänster?
 • Vilka olika leveransmodeller finns det?
 • SaaS, laaS och PaaS - vad är det för något?
 • Hur skiljer sig molntjänster från outsorcing och andra sätt att köpa IT?
 • Exempel på stora molntjänster i marknaden

Affärsnytta och risker med molntjänster
Molntjänster bör köpas på grund av den affärsnytta de skapar i jämförelse med IT producerat på annat sätt. Samtidigt finns det specifika kommersiella risker förknippade med molntjänster som kunder måste vara medvetna om, exempelvis risken för inlåsningseffekter. Vi beskriver en användbar modell med utgångspunkt i ITIL:s definitin av värde för att beskriva hur molntjänster kan skapa värde för din organisation och vilka de viktigaste kommersiella riskerna är.

Personuppgiftslagens och andra lagars krav för att få använda molntjänster
Får företag och andra organisationer alls köpa molntjänster? Det är en fråga som inte sällan ställs. I detta avsnitt behandlar vi framförallt personuppgiftslagens krav för användning av molntjänster, samt även i andra lagar som sätter upp begränsningar.

 • Personuppgiftslagen
 • Bokföringslagen
 • Andra lagar

Molntjänstavtalet
På grund av bristen på lagregler specifikt anpassade för molntjänster fyller molntjänstavtalet en kritisk funktion för att hantera de möjligheter och risker som molntjänster innebär. Med utgångspunkt i standardavtal i branschen (t.ex. Cloud Computing 2014) samt exempel på stora molntjänstleverantörers villkor behandlar vi här frågor som

 • Tjänstebeskrivningar och SLA:er
 • Rätten att använda molntjänster
 • Rätten till data
 • Säkerhetskrav
 • Ansvar och ansvarsbegränsningar
 • Standardavtalet Cloud Computing 2014

Molntjänster i offentlig sektor
När statliga och kommunala organisationer köper molntjänster aktualiseras ett antal särskilda juridiska frågeställningar. Vi går igenom ett antal sådana frågeställningar, t.ex. 

 • Lagen om offentlig upphandling
 • Allmänna handlingar i molnet
 • Arkiveringskrav i molnet

Tvister om molntjänster
Molntjänster levereras över internet och ofta över nationsgränser. Detta innebär speciella utmaningar om det uppstår tvister mellan kund och molntjänstleverantör. Vi behandlar här frågor som exempelvis

 • Vilket lands lag ska tillämpas?
 • Vilket lands domstolar får slita tvister?

Framtida juridiska frågor om molntjänster
EU-kommissionen har insett molntjänsternas kapacitet att skapa tillväxt inom EU och har därför tagit ett antal initiativ som kommer att påverka svenska köpare av molntjänster de kommande åren. I detta avslutande avsnitt behandlar vi de initiativ som EU-kommissionen har tagit avseende molntjänster, standardvillkor m.m.

Föreläsare

Anders Christner
Advokat
Sandra Beyer
Advokat

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 8.450 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Kursbetyg

Vad tycker du var bra, generellt sett, med kursen?

Johan Tallqvist, Kundansvarig IS/IT, AFA Försäkring AB. Betyg 4/5
"Bra genomgång av allmänna juridiska utmaningar kring molnlösningar"

*

Lennart Johansson, Utvecklingschef, Ascentima AB. Betyg 4/5
"Kunniga föreläsare direkt från verkligheten. Bra storlek på gruppen"*

*

Carl Petersson, Jurist, Lunds universitet. Betyg 4/5
"Fick svar på många av mina frågor"

*

Joachim Dohlin, IT-IS chef, Järfällahus AB. Betyg 4/5
"Mycket avtalsgenomgång, exempel"

*

Lotta Wikman Öman, Advokat, Ahlford Advokatbyrå AB. Betyg 4/5
"Ämnet, deltagarna, praktisk ansats"

*

Rolf Edlund, Kommunjurist, Skellefteå kommun. Betyg 5/5
"Översiktlig och väl avvägd information"

*

Arne Hedman, Försäljningschef, Solid Park AB. Betyg 4/5
"Bra diskussioner, bra frågor"

*

Ulf Hedström, IT-strateg, Skellefteå kommun. Betyg 4/5
"Bra överblick på vad man bör tänka på"

*

Tor Farbrot, Enhetschef, Chalmers tekniska högskola. Betyg 5/5
"Ämnet kändes aktuellt, kompetenta och lättsamma utbildare"

*

Lena Andgrim, Produktchef, TeliaSonera Sverige AB. Betyg 4/5
"Bra strukturerad genomgång, bra med koppling till exempel. Bra med tid för frågor och diskussioner"

*

Anders Nilsson, Verksamhetsarkitekt, Systembolaget. Betyg 4/5
"Kunniga föreläsare. Bra koppling till verkligheten/verkliga case"

*

Tonny Hultberg, IT-säkerhet, AB Trav och Galopp. Betyg 4/5
"Exempel från deltagare och diskussioner"

*

Lisa Ström, Biträdande jurist, Advokatfirman Törngren Magnell. Betyg 4/5
"Bra nivå, lagom långa pass, bra föreläsare"

*

Henrik Carlberg, Head of Operations, ÅF AB. Betyg 4/5
"Bra information och föredragshållare"

*

Jacob Isacson, IT-ansvarig, Falu energi & Vatten AB. Betyg 4/5
"Bra koppling till verkliga exempel"

*

Johan Malm, IT-förvaltningledare, Transportstyrelsen. Betyg 4/5
"Bra med info från flera områden och synvinklar"

*

Helén Löwgren, Information Security Manager, E.ON Sverige AB. Betyg 4/5
"En övergripande generell genomgång av hela ämnesområdet"

*

Lars Berglund, IT-chef, Statens Energimyndighet. Betyg 4/5
"Bra överflygning"

Torbjörn Dittmer, CTO, E-Space Communication AB. Betyg 4/5
"Intressant område, ganska bra belyst. Viktoria var tydlig kring sina områden"

*

Asko Annala, Jurist, Lantmäteriet. Betyg 4/5
"Bra helhetsbild"

Läs mer på: ifi.se/vara-referenser

Har du frågor om kursen?