Sourcingdagarna 2016

Konferens outsourcing - Sourcingdagarna 2016

Bilder från konferensen


_

Beskrivning

Tema: globalisering och digitalisering, samt
dess påverkan på sourcing och verksamhetsnytta.

Årets upplaga av  Sourcingdagarna 15-16 mars på Stockholm Waterfront blev en succé med all time high-deltagarantal.

Tunga beslutsfattare inom IT, sourcing, inköp, upphandling, personal, ekonomi och juridik fick under två dagar höra talare från b.la. Saab, Stockholms stad, Pensionsmyndigheten, PostNord, Transportstyrelsen, Lindahl och Delphi diskutera följande ämnen: 

 • Hur påverkas den lokala leverantörskapaciteten av Sourcingens kraftiga globalisering?
 • Konkreta exempel på hur digitaliseringen påverkar kärnverksamheten!

 • Hur skapas nytta och agila organisationer genom detta viktiga skifte?

 • Vi undersöker hur kommande internationell lagstiftning kommer påverka sourcingen och globaliseringsprocessen!

Konferensen Sourcingdagarna fortsätter vara en av Sveriges ledande mötesplatser för leverantörer och kunder inom IT, sourcing, digitalisering, verksamhetnytta och globalisering. På Sourcingdagarna 2016 nätverkade deltagarna med sina branschkollegor samtidigt som de fick de senaste nyheterna inom sourcing. Som alltid fick vi lära oss av andras misstag och framgångar genom de populära praktikfallen, i år bland annat av PostNord och Saab Group.

Målgrupp

I första hand riktar sig konferensen Sourcingdagarna till CIO:er, IT-chefer, IT-strateger, verksamhetschefer, inköpare, upphandlare, jurister, HR, konsulter, rådgivare och leverantörer. Konferensen vänder sig till anställda både inom offentlig förvaltning och näringsliv och tar upp aktuella frågeställningar och erfarenheter i samband med sourcing av IT-tjänster.

Föreläsningar

Hämta hem digital broschyr här!

IT och sourcing i framtiden
Mats Brandt, Chef offentlig sektor Sverige, Tieto

Mats Brandt ger en bild av hur digitaliseringen kommer att påverkas av användarnas prefenser, den teknologiska accelerationen, innovationer och revolutioner inom ett antal områden.
IT-verksamheter kommer kännetecknas av fler enheter, mer lagring, mer bandbredd och behov av mer datorkraft och prisutveckling kommer att påverka IT-användningen och tillhörande sourcingstrategier.
Mats kommer presentera ett brett panorama av hur den globala och lokala sourcingen har utvecklats under senare år, samt hur det sannolikt kommer att se ut i framtiden. 

Digitalisering och "den smarta staden"
Ann Hellenius, CIO, Stockholms stad

”Smarta städer” blir ett allt vanligare begrepp som sammanflätar hållbarhet med teknisk utveckling. Stockholms stad har i det sammanhanget en tydlig vision: att bli världens smartaste stad. Det är en stad som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för människor i alla åldrar, och med skiftande kunskapsnivåer inom digitala verktyg. Uppkopplade gator och parker är en del av framtiden, men det finns betydligt mer bortom horisonten. Stockholms stads CIO Ann Hellenius berättar mer om hur framtiden kan se ut i våra urbana miljöer.

Saab globaliserar sin IT-verksamhet - och anpassar sin Sourcingstrategi
Mats Hultin, CIO and Head of Group ICT, Saab Group tillsammans med Anders Svensson, Partner, Burnt Oak Partners

Saabs CIO Mats Hultin tillsammans med Anders Svensson från Burnt Oak Partners kommer att ge en spännande bild av bolagets allt mer globaliserade struktur. I detta skifte föds utmaningar - bland annat kräver de nya strategierna en anpassning av IT och dess sourcing för att på bästa sätt stödja Saab i den fortsatta utvecklingen. Föreläsarna kommer även att ge konkreta exempel och tips på hur man på ett effektivt sätt etablerar lyckade sourcing-relationer.


Molntjänster i staten – Hot eller möjlighet?
Peder Sjölander, CIO, Pensionsmyndigheten

Molntjänster är här för att stanna och det finns en stor potential med rätt strategi. De kan i vissa fall radikalt förändra förutsättningarna för offentliga aktörer att fullgöra sina uppdrag och utveckla sina tjänster och verksamheter med snabbhet och flexibilitet.

Sourcing som enabler för att möta marknadens krav på snabbare förändring, Tomas Sjöström, Head of IT-development and innovation, PostNord Group

Tomas kommer ge konkreta exempel på de förändringar IT står inför kopplat till digitaliseringen på marknaden, vilka möjligheter det ger, och hur detta påverkat PostNord:s val av sourcingstrategi, leveransmodeller, och synen på samarbetet med sina partners. 

Nya upphandlingslagar 
Anna Ulfsdotter Forssell, Advokat, Advokatfirman Delphi

Under 2017 träder de nya upphandlingslagarna i kraft. Anna Ulfsdotter Forssell går igenom några av de viktigaste nyheterna i den nya lagen om offentlig upphandling för dig som arbetar med sourcing i offentlig sektor.

Anna Ulfsdotter Forssell kommer att redogöra för:

 • De ökade möjligheterna att använda sig av förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog
 • De ändrade reglerna för uteslutning av leverantörer,
 • Ökat utrymme för kompletteringar och förtydliganden av anbud
 • Nya tilldelningsgrunder,
 • Vad säger LOU om avtalstidens längd?

Varför genomföra onödiga upphandlingar när du kan gräva där du står? Ulf Larsson, CIO, Alecta tillsammans med Jan Hallgren, Sourcingrådgivare, Sourcing Professionals Nordic

Alecta och SPN (Sourcing Professionals Nordic) beskriver hur de tillsammans framgångsrikt genomfört en process som kallas Sole Source för att definiera en ny affär med befintlig leverantör.

Resultatet blev ett nytt avtal som var minst lika bra som efter en konkurrensutsatt process. 

Integritetsskyddet i förändring - hur hanterar du personuppgifter? Agne Lindberg, Advokat, Advokatfirman Delphi

Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU avslutas nu en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter som kommer att träda ikraft om två år. Dessutom har EU nyligen beslutat om nya regler för export av personuppgifter till USA efter att EU-domstolen nyligen underkände det tidigare Safe Harbor upplägget.

 • Dataskyddsförordningen - ett nytt europeiskt regelverk för integritetsskydd
 • Safe Harbor 2.0 - nya regler för export av personuppgifter

Agne arbetar sedan mer än 20 år med svensk och internationell IT-rätt och har stor erfarenhet av integritetsskyddslagstiftning.

Molnbaserad sourcinglösning
Fredrik Frimodig, CIO & Tomas Lithner, Avdelningschef Vård- och apotekstjänster, eHälsomyndigheten

Två tunga namn från eHälsomyndigheten berättar om molnets möjligheter inom sourcing. Deras arbete med att utveckla en helt ny tjänst till landets medborgare för att kunna lagra sin egen hälsoinformation och vårddokumentation har genomförts i samarbet med Capgemini. Lyssna till hur lösningen levereras helt som en tjänst och innehåller en framtidssäkrad avtalsmodell för ett sourcingkontrakt.

Drivkrafter bakom digitaliseringen
Annelie Lundqvist, Chief Digital Officer och Vice President, & Håkan Petersson, Sector Head Public & Healthcare, Capgemini

Vilka är drivkrafterna bakom digitaliseringen? Under 11 år har användningen av offentliga e-tjänster inom EU studerats av Capgemini på uppdrag av EU-kommissionen. Studien, eGovernment Benchmark Report, omfattar 33 länder och 28.000 medborgare är uppdelad i tre delar - medborgarnas upplevelse, möjliggörare samt livshändelser. Sverige är bland de europeiska länderna med flest digitala medborgare och med ett brett mobilanvändande. Hur säkerställer du att dina digitala investeringar ger digitala fördelar? Förmågan att förändra sig är helt avgörande i digitaliseringen, vilket digitalt ledarskap behövs i organisationen?

Hur du får den operativa personalen att bli en reell kraft i outsourcingprojektet
Lars Arrhed, Advokat, Advokatfirman Lindahl

Outsourcingavtalet har ett begränsat värde om det inte används av parterna på ett sätt som reglerar deras beteenden till nytta för både leverantör och kund. Respektive parts operativa personal måste få rätt förutsättningar att tillämpa avtalet i den vardag där avtalsbrotten oftast visar sig första gången. Oavsett hur avtalet är konstruerat måste centrala funktioner såsom avtalade servicenivåer, incitamentsmodeller och ändringshanteringen upprätthållas – inte minst av upphandlingsrättsliga skäl. Avtalet gör ingen nytta i byrålådan.

Advokat Lars Arrhed berättar om sina erfarenheter av gnisslande outsourcingrelationer där problemen berott på att den operativa personalen varken förstått eller varit lojala med outsourcingbeslutet och avtalet. Problemen intensifieras vid större tillhörande personalövergångar av kundens IT-personal, vilka kanske dessutom sitter utspridda i olika världsdelar. 

Upphandling som strategiskt verktyg för förnyelse av vården
Daniel Forslund (L), Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Upphandling i offentlig sektor brukar alltför ofta handla mer om ekonomi och juridik än om verksamhetsutveckling och innovation. I Stockholms läns landsting prövar man nu i stor skala att använda upphandling som ett strategiskt verktyg för utveckling och förnyelse inom hälso- och sjukvården. Det handlar dels om upphandlingen av medicinteknisk utrustning till Nya Karolinska i Solna, dels om den planerade upphandlingen av en ny generation journalsystem och beslutsstöd inom 3R-samarbetet.

Modern sourcing: Vilka hot och möjligheter kommer de nya trenderna föra med sig?
Mats Alerius, Head of Management Consulting & Mattias Lundmark, Expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning, Acando

Under presentationen kommer Mats och Mattias, två ledande sourcingexperter, att ge sin syn på vad de anser är de viktigaste beståndsdelarna i ett modernt, men framför allt framgångsrikt, sätt att bedriva IT-sourcing. Områden som kommer beröras är strategi, sourcingmodell och upphandling. Vi kommer också att få höra om trenderna som kan utgöra både hot och möjligheter avseende hur väl du lyckas med att nå dina sourcingmål i framtiden.

Förväntade och oväntade effekter av tredje vågens outsourcing
Ulf Nygren, Chef för Outsourcing, Tieto

De undersökningar som gjorts kring outsourcing har i regel genomförts relativt kort tid efter första outsourcingen och har mätt hur förväntade effekter uppfyllts. Tieto har gett Radar uppdraget att undersöka både de förväntade och de oväntade effekter som kan uppstå hos organisationer som genomfört minst två outsourcingcykler.

Det finns lärdomar att ta del av från organisationer som genomfört flera outsourcingcykler. Ulf berättar om några av dessa – bl a hur högre outsourcingmognad påverkar förväntningar och hur väl dessa matchar de reella effekterna. Hur kan vi frigöra 2 miljarder kronor till utveckling inom IT-området? 

Trender kring globala outsourcingmodeller
Anna Wahlström, Chef för rådgivning tillsammans med Martin Molloy, Director in the CIO Advisory practice, KPMG

Anna Wahlström, Head of Sourcing Advisory inom Management Consulting på KPMG Sverige. Anna och teamet på KPMG Sverige fokuserar främst på Sourcingstrategi, utveckling av beställarorganisationen och granskningar.

Med globalisering som ett huvudtema på Sourcingdagarna och för att få ytterligare djup i diskussion och har Anna bjudit in sin kollega Martin Molloy från UK. Martin kommer att beskriva vad vi kan förvänta oss av outsourcing i framtiden. 

Samverkan, kommunikation och relation bygger grundfundamentet
Göran Francke, VD, IFi tillsammans med Anders Persson, IT-chef, PRV 

Information saknas.

Hur skapas innovativa outsourcinglösningar genom workshopbaserad upphandling?
Torleif Stenberg, Strategisk inköpare, Region Skåne

Torleif Stenberg kommer från Region Skåne och har arbetat med Region Skånes IT-sourcingstrategi sedan 2009. De två senaste IT-upphandlingarna har Region Skåne upphandlat, genom att nyttja det relativt nya upphandlingsförfarandet Konkurrenspräglad dialog (KPD), som bygger på workshops mellan beställare och leverantör.

Torleif kommer att redovisa de stora fördelarna med att tillämpa KPD i samband med upphandlingar av outsourcingtjänster samt hur samspelet mellan beställare och leverantör medverkar till att upphandlingen utmynnar i att nya och innovativa IT-lösningar kan tillföras i Region Skånes verksamhet.

Programmet uppdateras löpande!

Program (med tider)

Hämta programmet här (PDF)

Tisdag den 15 mars

08.15 - 09.00 Registrering och frukost

09.00 - 12.35 (Inkl. fikapaus)

Inledning, 
Gunnar Hesse, IFi
Moderator: Ina Engelbrektsson

IT och sourcing i framtiden
Mats Brandt, Chef Offentlig sektor, Tieto

Drivkrafter bakom digitaliseringen
Annelie Lundqvist, CDO & Håkan Petersson Senior Vice President, Capgemini

Molntjänster i staten - Hot eller möjlighet?
Linda Sterner Varnestig, Projektledare, Pensionsmyndigheten

Parallella spår - välj fritt

Nya upphandlingslagar
Anna Ulfsdotter Forssell, Advokat, Delphi

Modern sourcing: Vilka hot och möjligheter kommer de nya trenderna föra med sig?
Mats Alerius, Head of Management Consulting & Mattias Lundmark, expertkonsult & erbjudandeansvarig f. sourcingrådgivning, Acando

Molnbaserad sourcinglösning
Fredrik Frimodig, CIO med Tomas Lithner, Avdelningschef, eHälsomyndigheten

Hur skapas innovativa outsourcing-lösningar genom workshopbaserad upphandling?
Torleif Stenberg, Strategisk inköpare, Region Skåne

12.35 - 13.30 Lunch

13.30 - 17.15  (inkl. fikapaus)

Digitalisering och ”den smarta staden”
Ann Hellenius, CIO, Stockholms stad

Förväntade och oväntade effekter av tredje vågens outsourcing
Ulf Nygren, Outsourcing manager, Tieto

Varför genomföra onödiga upphandlingar när du kan gräva där du står?
Ulf Larsson, CIO, Alecta och Jan Hallgren, Sourcingrådgivare, Sourcing Professionals

Dataskyddsförordningen – ett nytt europeiskt regelverk för integritetsskydd
Agne Lindberg, Advokat, Delphi

Saab globaliserar sin IT-verksamhet och anpassar sin Sourcingstrategi
Mats Hultin, CIO, Saab Group & Anders Svensson, Partner, Burnt Oak Partners

17.15 Mingel 


Onsdag den 16 mars

08.00 - 08.45 Frukost och mässa

08.45 - 13.00 (inkl. fikapaus)

Trender kring globala outsourcingmodeller
Anna Wahlström, Chef för rådgivning, tillsammans med Martin Molloy, Director in the CIO Advisory practice, KPMG

Hur du får den operativa personalen att bli en reell kraft i outsourcingprojektet
Lars Arrhed, Advokat, Lindahl

Samverkan, kommunikation och relation bygger grundfundamentet
Göran Francke, VD, IFi tillsammans med Anders Persson, IT-chef, PRV

Sourcing som enabler för att möta marknadens krav på snabbare förändring
Tomas Sjöström, Head of IT-development and innovation, PostNord Group

Upphandling som strategiskt verktyg för förnyelse av vården
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Avslutning

13.00 - 14.00 Lunch och mingel

Bland föreläsarna

Agne Lindberg
Advokat
Anders Persson
IT-chef
Anders Svensson
Partner
Ann Hellenius
CIO
Anna Ulfsdotter Forssell
Advokat
Anna Wahlström
Head of Sourcing Advisory
Annelie Lundqvist
Chief Digital Officer
Daniel Forslund
Innovationslandstingsråd
Fredrik Frimodig
CIO
Håkan Petersson
Sector Head Public and Healthcare
Jan Hallgren
Senior Consultant
Lars Arrhed
Advokat och delägare
Martin Molloy
Director in the CIO Advisory practice
Mats Alerius
Head of Management Consulting
Mats Brandt
Chef offentlig sektor Sverige
Mats Hultin
CIO and Head of Group ICT
Mattias Lundmark
Expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning
Peder Sjölander
CIO
Tomas Lithner
Avdelningschef Vård- och apotekstjänster
Tomas Sjöström
Head of IT-development and innovation
Torleif Stenberg
Strategisk Inköpare
Ulf Larsson
CIO
Ulf Nygren
Outsourcing Director Public sector

Se alla föreläsare

Samarbetspartners

Pris och villkor

PRIS: 7.950 kr inkl. dokumentation, två dagars frukost, lunch samt för- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.

RABATT:

 • Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.
 • Eventuella rabattkoder anges i fältet "Fakturauppgifter"

Rabatter går ej att förena med varandra.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Kursbetyg

Tidigare deltagare berättar

Vad tyckte du var bra, generellt sett, med konferensen?

Erkki Svensson, Kontract IS Services AB. Betyg 4/5
"Hög nivå på talare. Bra moderator!"

*

Håkan Petersson, Senior Vice President, Capgemini Sverige AB. Betyg 5/5.
"Bra content"

*

Tommy Nilsson, IT-koordinator, Södertälje kommun. Betyg 4/5.
"Flera mycket bra talare. Arrhed, topp"

*

Per-Anders Ode, Dataekonom, Arbetsförmedlingen. Betyg 4/5.
"Bra föreläsare, bra spridning i ämnen & branscher"

*

Tobias Linder, Sourcing Management ansvarigKnowIT Ice Göteborg AB. Betyg 4/5
"Ann Stockholms stad, Mats Saab & Agne Delphi"

*

Maria Gustafsson, beställare, Svenskt Näringsliv. Betyg 4/5
"Innehållet var väldigt intressant. Flertalet mycket bra föreläsare"

*

Anders Tammelin, IT-driftchef, Sjöfartsverket. Betyg 4/5.
"Postnord, SLL & Lars Arrhed"

*

Magnus Isaksson, Strategic Sales Manager, Sigma IT Consulting Sweden AB. Betyg 4/5
"Bra nivå på föreläsare. Relevant agenda/teman"'

*

Bo Johansson, Konsult, Kontract IS Services AB. Betyg 5/5
"Bra föreläsare, bra längd & omfattning"

*

Carin Hamrin, Avtalsförvaltare, Region Skåne. Betyg 4/5
"Relevanta ämnen & talare, perspektiv - nuläge & framtid, bra nivå"

*

Conny Larsson, Advokat, Advokatfirman Gärde & Partners AB. Betyg 5/5
"Trevligt upplägg. Effektivt och proffsigt. Kompetenta föreläsare"

*

Anders Tammelin, Chef IT-produktion, Sjöfartsverket. Betyg 4/5
"Olika verksamheter, upphandling offentlig sektor"

*

Linda Jonsson, Projektledare, MSB. Betyg 5/5
"Bra ämnen, föreläsare, upplägg och logistik under dagarna. Bra med både gemensamma pass och individuella; valbarhet. Bra deltagare (varierande organisationer). Bra med moderator"

*

Ronny Hedlund, Arkitekt, Landstinget Västernorrland. Betyg 4/5
"Ett antal tänkvärda delar i alla seminarier. Jämn kvalité i alla föreläsningar"

*

Joakim Henriksson, Key Account Manager, Kontract IS Services AB. Betyg 4/5
"Bra bredd på föreläsare och område"

*

Anja Clausin, Ansvarig för Vendor Contract management på IT-enheten, Apoteket. Betyg 4/5
"Intressant att höra hur andra hanterar de frågor som jag själv hanterar och de gemensamma utmaningar vi ställs inför inom allt från sourcingstrategier, upphandlingsmetoder och avtalsinnehåll!"

*

Ann Fahlin, Konsult, Kontract IS Services AB. Betyg 4/5
"Bra kombination av talare"

*

Richard Wahlstedt, Affärsutvecklare, Invid Jönköping AB. Betyg 4/5
"Bra spridning på ämnen under dagarna"

Vi svarar dig under dagen!

(9.00-17.00)